Z ogromną radością ogłaszamy wyniki trzeciej edycji Konkursu Stypendialnego Fundacji Beaty i Marka Górskich „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie”.

Na podstawie przedstawienia kandydatów przez Dyrekcję Szkoły oraz rozmowie
z każdym z nich, Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów trzeciej edycji Konkursu Stypendialnego Fundacji „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie”. Po intensywnych obradach Komisja zdecydowała, że w tym roku szkolnym nie przyzna stypendium za pierwsze miejsce. Wyłoniono natomiast dwie laureatki, które zajęły II miejsce i laureata, który uzyskał
III miejsce.

II miejsce wraz z wynikającym z niego stypendium w kwocie 4.500 zł na rok szkolny 2024/2025 uzyskała Martyna Pałaszewska z klasy 3B,

ex equo

II miejsce wraz z wynikającym z niego stypendium w kwocie 4.500 zł na rok szkolny 2024/2025 otrzymała Wiktoria Mateusiak z klasy 3D,

III miejsce wraz z wynikającym z niego stypendium w kwocie 3.500 zł na rok szkolny 2024/2025 uzyskał Sebastian Okupski z klasy 3B.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas trzecich Liceum. Jego efektem jest wyłonienie trzech laureatów i przyznanie każdemu z nich rocznego stypendium w wysokości:

•          7.200 zł – za zajęcie I miejsca w Konkursie,

•          4.200 zł – za zajęcie II miejsca w Konkursie,

•          3.000 zł – za zajęcie III miejsca w Konkursie.

            Dla tegorocznych laureatów Konkursu, z racji nieprzyznania I miejsca, Fundatorzy postanowili podnieść kwotę stypendium.

Etap I jest oparty na dwóch kryteriach: wynikach w nauce oraz aktywności społecznej
i edukacji ponadobowiązkowej kandydata. Punkty za wyniki w nauce (max. 60) przyznawane są na podstawie uzyskanej przez kandydatów średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen
(z wyjątkiem oceny z zachowania) na świadectwie szkolnym z ostatnich 3 lat nauki w I LO, przy czym w przypadku trzeciej klasy pod uwagę mogą być brane oceny za I półrocze. Punkty za aktywność społeczną i edukację ponadobowiązkową (max. 20) są przyznawane na podstawie deklaracji kandydata, który w formie pisemnej przedstawia swoje zaangażowanie w działalność społeczną, charytatywną, wolontariat, edukację nieobowiązkową i/lub pozaszkolną. Warunkiem przyznania punktów jest wykazanie się przez kandydata jakąkolwiek aktywnością społeczną wykraczającą poza obowiązki szkolne. W szczególności (choć nie wyłącznie) punkty mogą być przyznawane za następujące aktywności społeczne: aktywna działalność
i/lub członkostwo w organizacjach społecznych (szkolnych lub poza szkołą), ponoszenie odpowiedzialności funkcyjnej w tych organizacjach, zwłaszcza funkcji sprawowanych
z demokratycznego wyboru (np. gospodarz klasy, przewodniczący samorządu, koła, sekcji, itp. oraz zastępca tych funkcji lub inne funkcje wybieralne lub z powołania), dodatkowa aktywność naukowa poza obowiązkowymi przedmiotami szkolnymi (nieobowiązkowe zajęcia dodatkowe szkolne czy pozaszkolne, nauka dodatkowych języków obcych czy innych przedmiotów specjalistycznych nieobjętych obowiązkiem szkolnym, udział w konkursach i olimpiadach,
a także uzyskiwane w nich sukcesy, nauka gry na instrumencie, śpiewu), aktywność sportowa (członkostwo w klubach sportowych, treningi, udział w zawodach, uzyskiwanie sukcesów sportowych w różnych formach rywalizacji), aktywność w ruchach religijnych (udział
w młodzieżowych spotkaniach, oazach, grupach charytatywnych, grupach muzycznych, chórach itp.), aktywność w obszarze szeroko rozumianego wolontariatu (działalność charytatywna, wspieranie ważnych inicjatyw społecznych, wsparcie dla ludzi w potrzebie, działalność proekologiczna, opieka nad zwierzętami itp.), aktywność na rzecz kultury
(np. redagowanie gazetki szkolnej, organizowanie wystaw).

Pomysłodawcami i fundatorami nagród są Państwo Beata i Marek Górscy. Fundacja „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie” została utworzona w 2021 roku jako wyraz wdzięczności
jej założycieli za uzyskane w ich życiu dobro. Zgodnie z zapisami Aktu Założycielskiego Fundacji istotną rolę w kształtowaniu postaw Fundatorów, w ich wychowaniu i wykształceniu, miały różne jednostki edukacyjne, w tym szkoły w ich rodzinnym mieście – Elblągu.

Wśród nich istotną rolę odegrało I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu, którego oboje są absolwentami. Wspieranie konkretnych szkół stanowi jeden
z elementów działalności charytatywnej realizowanej przez Fundację.

Wszyscy laureaci Konkursu Stypendialnego otrzymują status Stypendysty Fundacji „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie”. Wiąże się z tym intencja Fundacji i jej Fundatorów
do towarzyszenia stypendystom w ich dalszych losach (również po zakończeniu wypłaty stypendium) oraz wspierania ich dalszej kariery edukacyjnej czy zawodowej,
m.in. poprzez organizowanie spotkań integracyjnych, szkoleniowych, wpieranie radą,
a w uzasadnionych przypadkach również wspieranie materialne ich dalszego rozwoju. Nadzieją Fundatorów jest również przyszłe zaangażowanie stypendystów we wspieranie kolejnych
(już młodszych) laureatów Konkursu Stypendialnego Fundacji „Dialog, Rozwój
i Miłosierdzie”. Państwo Górscy zakładają tu nie tyle wsparcie materialne, co przede wszystkim wsparcie o charakterze couchingowym.

22 czerwca 2022 r. odbyło się rozstrzygnięcie pierwszej edycji Konkursu Stypendialnego Fundacji Beaty i Marka Górskich „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie”.

Wiemy, że Stypendyści z ubiegłych lat mądrze wykorzystują otrzymane nagrody.
Co roku, we wrześniu, odbywa się spotkanie, podczas którego absolwenci i uczniowie wymieniają się swoimi spostrzeżeniami na temat tego jakie benefity stypendium wniosło
do ich życia uczniowskiego czy też studenckiego.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym do Konkursu, równie chętnie, przystąpią uczniowie I LO, którzy poza sukcesami w nauce, mogą także pochwalić się szeroko rozumianym zaangażowaniem w kształtowanie otaczającego ich świata.

I EDYCJA

I miejsce – Zuzanna Borowska

II miejsce – Nikodem Stańczewski

III miejsce – Julia Wieteska

Wyróżnienia – Lidia Czarnecka, Aleksandra Kłos i Adrian Popielarczyk.

II EDYCJA

II miejsce – Mateusz Małecki

II miejsce – Mateusz Turek

III miejsce – Aleksandra Kot

III miejsce – Julia Kopania

Wyróżnienie – Aleksandra Kosacz

Anna Luiza Górecka, wicedyrektor I LO