stypendyści z roku 2022/23

Z ogromną radością ogłaszamy drugą edycję Konkursu Stypendialnego Fundacji Beaty i Marka Górskich „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas trzecich Liceum. Jego efektem będzie wyłonienie trzech laureatów i przyznanie każdemu z nich rocznego stypendium w wysokości:

•          7.200 zł – za zajęcie I miejsca w Konkursie,

•          4.200 zł – za zajęcie II miejsca w Konkursie,

•          3.000 zł – za zajęcie III miejsca w Konkursie.

Etap I jest oparty na dwóch kryteriach: wynikach w nauce oraz aktywności społecznej
i edukacji ponadobowiązkowej kandydata. Punkty za wyniki w nauce (max. 60) przyznawane są na podstawie uzyskanej przez kandydatów średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen (z wyjątkiem oceny z zachowania) na świadectwie szkolnym z ostatnich 3 lat nauki w I LO, przy czym w przypadku trzeciej klasy pod uwagę mogą być brane oceny za I półrocze. Punkty za aktywność społeczną i edukację ponadobowiązkową (max. 20) są przyznawane na podstawie deklaracji kandydata, który w formie pisemnej przedstawia swoje zaangażowanie w działalność społeczną, charytatywną, wolontariat, edukację nieobowiązkową i/lub pozaszkolną. Warunkiem przyznania punktów jest wykazanie się przez kandydata jakąkolwiek aktywnością społeczną wykraczającą poza obowiązki szkolne. W szczególności (choć nie wyłącznie) punkty mogą być przyznawane za następujące aktywności społeczne: aktywna działalność
i/lub członkostwo w organizacjach społecznych (szkolnych lub poza szkołą), ponoszenie odpowiedzialności funkcyjnej w tych organizacjach, zwłaszcza funkcji sprawowanych
z demokratycznego wyboru (np. gospodarz klasy, przewodniczący samorządu, koła, sekcji, itp. oraz zastępca tych funkcji lub inne funkcje wybieralne lub z powołania), dodatkowa aktywność naukowa poza obowiązkowymi przedmiotami szkolnymi (nieobowiązkowe zajęcia dodatkowe szkolne czy pozaszkolne, nauka dodatkowych języków obcych czy innych przedmiotów specjalistycznych nieobjętych obowiązkiem szkolnym, udział w konkursach i olimpiadach, a także uzyskiwane w nich sukcesy, nauka gry na instrumencie, śpiewu), aktywność sportowa (członkostwo w klubach sportowych, treningi, udział w zawodach, uzyskiwanie sukcesów sportowych w różnych formach rywalizacji), aktywność w ruchach religijnych (udział w młodzieżowych spotkaniach, oazach, grupach charytatywnych, grupach muzycznych, chórach itp.), aktywność w obszarze szeroko rozumianego wolontariatu (działalność charytatywna, wspieranie ważnych inicjatyw społecznych, wsparcie dla ludzi w potrzebie, działalność proekologiczna, opieka nad zwierzętami itp.), aktywność na rzecz kultury (np. redagowanie gazetki szkolnej, organizowanie wystaw).

Deklaracje od kandydatów (obejmujące prezentację ich aktywności społecznej, edukacji ponadobowiązkowej i sukcesów w tych obszarach) należy złożyć do wicedyrektor do końca maja 2023 roku.

Pomysłodawcami i fundatorami nagród są Państwo Beata i Marek Górscy. Fundacja „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie” została utworzona w 2021 roku jako wyraz wdzięczności jej założycieli za uzyskane w ich życiu dobro. Zgodnie z zapisami Aktu Założycielskiego Fundacji istotną rolę w kształtowaniu postaw Fundatorów, w ich wychowaniu i wykształceniu, miały różne jednostki edukacyjne, w tym szkoły w ich rodzinnym mieście – Elblągu.
Wśród nich istotną rolę odegrało I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu, którego oboje są absolwentami. Wspieranie konkretnych szkół stanowi jeden z elementów działalności charytatywnej realizowanej przez Fundację.

Wszyscy laureaci Konkursu Stypendialnego otrzymują status Stypendysty Fundacji „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie”. Wiąże się z tym intencja Fundacji i jej Fundatorów do towarzyszenia stypendystom w ich dalszych losach (również po zakończeniu wypłaty stypendium) oraz wspierania ich dalszej kariery edukacyjnej czy zawodowej, m.in. poprzez organizowanie spotkań integracyjnych, szkoleniowych, wpieranie radą, a w uzasadnionych przypadkach również wspieranie materialne ich dalszego rozwoju. Nadzieją Fundatorów jest również przyszłe zaangażowanie stypendystów we wspieranie kolejnych
(już młodszych) laureatów Konkursu Stypendialnego Fundacji „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie”. Państwo Górscy zakładają tu nie tyle wsparcie materialne, co przede wszystkim wsparcie o charakterze couchingowym.

22 czerwca 2022 r. odbył się II etap pierwszej edycji Konkursu Stypendialnego Fundacji Beaty i Marka Górskich „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie”.

Po przedstawieniu kandydatów przez Dyrekcję Szkoły oraz po rozmowie z każdym
z kandydatów Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów pierwszej edycji Konkursu Stypendialnego Fundacji „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie”. Po burzliwych obradach:

I miejsce wraz z wynikającym z niego stypendium w kwocie 6.000 zł na rok szkolny 2022/2023 uzyskała Zuzanna Borowska z klasy 3C,

II miejsce wraz z wynikającym z niego stypendium w kwocie 3.600 zł na rok szkolny 2022/2023 otrzymał Nikodem Stańczewski z klasy 3C,

III miejsce wraz z wynikającym z niego stypendium w kwocie 2.400 zł na rok szkolny 2022/2023 uzyskała Julia Wieteska z klasy 3E.

Biorąc pod uwagę bardzo wysoki i wyrównany poziom kandydatów Komisja Konkursowa, w porozumieniu z Fundacją „Dialog, Rozwój i Miłosierdzie”, postanowiła przyznać trzy wyróżnienia wraz z nagrodami specjalnymi w wysokości 1.000 zł,
które otrzymali: Lidia Czarnecka z klasy 3B, Aleksandra Kłos i Adrian Popielarczyk z klasy 3C.

Wiemy, że ubiegłoroczni Stypendyści mądrze wykorzystują otrzymane nagrody. Mamy nadzieję, że w tym roku do Konkursu przystąpią uczniowie I LO, którzy poza sukcesami w nauce, mogą także pochwalić się szeroko rozumianym zaangażowaniem w kształtowanie otaczającego ich świata.

Anna Luiza Górecka

Ps. Pan Marek Górski widoczny jest na zdjęciach po prawej stronie kadru.