logo I LO

7 października w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyły się konsultacje z udziałem osób wchodzących w skład ministerialnej Rady Dzieci i Młodzieży oraz przedstawicieli Samorządów Uczniowskich ze szkół ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego. I Liceum Ogólnokształcące w Elblągu reprezentowali: Przewodniczący SU – Mateusz Małecki z klasy 3B i Julia Grzelak z klasy 4A.

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej działa przy Ministrze Edukacji i Nauki od 2016 r. Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do głównych zadań Rady należy „wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań”.

Spotkanie rozpoczęło się od panelu dyskusyjnego „Polska szkoła XXI wieku” z udziałem wicekuratora Wojciecha Cybulskiego.  Kolejnym zagadnieniem poruszanym w trakcie konsultacji była rola telefonów komórkowych i związanych z nimi problemów, takich jak: hejt, przemoc, oszustwa oraz zaburzenia relacji międzyludzkich.  Następna dyskusja dotyczyła zdrowia psychicznego uczniów. Objęła takie tematy jak: rozproszenie uwagi i brak koncentracji, psycholog i dostęp do specjalistów w szkole, szeroko rozumiana edukacja psychologiczna – uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Ostatnia część spotkania poświęcona była zmianom klimatycznym i ekologii.

Konsultacje pozwoliły uczniom na skonfrontowanie przemyśleń i poglądów, wyrażenie własnych pomysłów i opinii, a także porównanie funkcjonowania życia szkolnego na przykładzie innych szkół. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, sprzyjającej dyskusji i rozmowom. Dzięki temu narodziło się wiele ciekawych inicjatyw, które przedstawiciele naszego Samorządu Uczniowskiego zamierzają wkrótce wprowadzić w życie.

Anna Luiza Górecka