Drodzy Rodzice i Uczniowie

Nasza szkoła od kilku lat uczestniczy w programie stypendialnym Fundacji Świętego Mikołaja. Dzięki tej współpracy udało się wesprzeć kilkunastu fantastycznych uczniów I LO.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zasady i kryteria dotyczące stypendium. Tłumaczymy również, jak można (mając dobrą sytuację finansową) pomóc nam, byśmy mogli zafundować stypendium większej grupie uczniów.

INFORMACJE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH ZŁOŻENIEM WNIOSKU

Kryteria formalne, które muszą spełnić uczniowie:

  • miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 2000 zł,
  • uczeń uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie stypendium nie niższą niż: 4,4 w szkole podstawowej, 4,0 w szkole ponadpodstawowej (jeśli uczeń przechodzi do szkoły wyższego stopnia, pod uwagę brana jest średnia ocen ze stopnia szkoły, którą ukończył w poprzednim roku szkolnym. To kryterium nie jest wymagane w przypadku uczniów z Ukrainy, którzy schronili się w Polsce uciekając przed wojną, i którzy nie są w stanie wykazać średniej ocen szkolnych według polskiego systemu edukacji),
  • uczeń złożył kompletny wniosek o stypendium.

Kryteria merytoryczne oceniane przez komisje stypendialną w szkole:

  • Kryterium nr 1. Zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku szkolnego,
  • Kryterium nr 2. Zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2022 r.). Do aktywności społecznej zalicza się m.in.: aktywna działalność w organizacjach i stowarzyszeniach nieformalnych; działalność w lokalnych organizacjach, pełnienie funkcji w organizacjach harcerskich, wolontariat, np. w schronisku dla zwierząt, harcerstwo, aktywność poparta osiągnięciami w samorządzie szkolnym, działalność artystyczna pro bono, np. występ na koncertach charytatywnych, organizowanie występów artystycznych dla dzieci z domu dziecka, aktywność na rzecz kultury, np. redagowanie gazetki szkolnej, organizowanie wystaw w szkole, zaangażowanie na rzecz wspólnoty religijnej (jako ministrant, w scholi, Oazie).

Na co można wydatkować uzyskane stypendium?

Opłaty za zajęcia dodatkowe podręczniki, książki naukowe, artykuły malarskie, zakup instrumentów muzycznych,, sprzęt sportowy i odzież sportowa, wycieczki szkolne, konkursy i inne wydarzenia edukacyjne; sprzęt komputerowy, opłaty rekrutacyjne na studia (max 2), dojazdy do szkoły/na zajęcia, internet w miejscu zamieszkania oraz inne uprzednio uzgodnione z Fundacją.

Wnioski stypendialne należy wypełniać w wersji on-line (ostateczny termin to 29 września), po uprzednim przeszkoleniu przez p. Małgorzatę Krasowską (bibliotekarkę szkolną; koordynatorkę tego programu stypendialnego).

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku (po upewnieniu się o faktycznym spełnianiu ustalonych kryteriów) proszone są o napisanie wiadomości do p. Krasowskiej poprzez dziennik Librus.

W załącznikach do niniejszego artykułu znajdują się: wzór wniosku o stypendium, zasady dokumentowania dochodu wraz ze wzorem oświadczenia o dochodach.

INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ WESPRZEĆ NASZE KONTO STYPENDIALNE

PROSIMY O WPŁATY – każda złotówka ma znaczenie i sens

Osoby zainteresowane wsparciem uzdolnionej młodzieży z I LO – poprzez dowolne i dobrowolne wpłaty na subkonto stypendialne naszej szkoły – z góry dziękujemy i gwarantujemy, że te pieniądze zostaną wykorzystane w najlepszy możliwy sposób. Stawiamy na inwestowanie w rozwój i pasje młodych, fantastycznych ludzi!

Numer subkonta I LO:

83109000049149000000000436

Tytuł przelewu:

Stypendia w I Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu

Kwota zebrana do 19 września ulegnie podwojeniu – dzięki dofinansowaniu Fundacji – dlatego bardzo nam zależy na każdej podarowanej złotówce!