Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2023/2024 można pobrać:

– w gabinecie pedagoga/psychologa,

– oraz na stronie szkoły.

Warunkiem ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym jest zamieszkanie na terenie Gminy Miasta Elbląg ucznia wraz z rodzicem (opiekunem prawnym/ tymczasowym).

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 600 zł netto (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku- sierpień 2023r.), dochody należy udokumentować zaświadczeniami (np. PUP, ECUS, wynagrodzenie za pracę).

Wnioski proszę składać u pedagoga szkolnego w terminie do 15.09.2023r. (wnioski składa uczeń pełnoletni lub opiekun prawny ucznia niepełnoletniego).

                                                                        Pedagog szkolny – Anna Koka