logo I LO

Deklaracja dostępności I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.1lo.elblag.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

 PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-05
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-10-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Krasowska.
 • E-mail: malgorzata.krasowska@1lo.elblag.eu
 • Telefon: 55 625 89 14

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Za niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
 • Adres: ul. Pocztowa 2 82-300 Elbląg
 • E-mail: 1lo@elblag.eu
 • Telefon: 55 625 89 10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 4 wejścia: – wejście główne od ul. Pocztowej, dwa od parkingu, jedno od sali gimnastycznej. Budynek nie posiada wejścia dostosowanego dla osób niepełnosprawnych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro, 3 piętro) znajduje się korytarz. Sekretariat, gabinet Dyrektora szkoły znajdują się na parterze. Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, oznaczeń w alfabecie brajla. Na terenie szkoły znajduje się parking samochodów osobowych. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

UŁATWIENIA

Na stronie internetowej można też używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 • CTRL + (+/-) – posługując się tymi skrótami możemy zmniejszać(-) lub zwiększać(+) rozmiar tekstu na stronie,
 • można użyć klawisza [TAB] oraz [Shift] + [TAB] na klawiaturze, aby nawigować na stronie.