logo I LO

Projekt edukacyjny – „Mały ratownik”

Przygotowanie, organizacja i realizacja  – I Liceum Ogólnokształcące w Elblągu.

Beneficjenci – uczniowie klas I – III elbląskich szkół podstawowych.

Współczesne czasy niosą wiele zagrożeń i niebezpieczeństw, dlatego istotne jest wpojenie dzieciom nawyków bezpiecznego zachowania w szkole, domu, na placach zabaw, czy też w kontakcie z przyrodą. Bezpieczeństwo to również umiejętność zachowania się w sytuacjach zagrażających  zdrowiu i życiu człowieka. We współczesnym świecie powszechne posiadanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy jest tak nieodzowne, jak umiejętność czytania i pisania. Ważne jest, aby edukację prozdrowotną rozpocząć jak najwcześniejszej. Należy wyposażyć dzieci w elementarne podstawy wiedzy o zachowaniu się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Zadaniem projektu jest zapobieganie i minimalizowanie skutków zagrożeń oraz wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, prawidłowego zachowania w miejscu wypadku oraz zapobiegania wypadkom. Dzieci mają nie tylko poznać zasady zachowania bezpieczeństwa, ale również poznać odpowiednie reguły postępowania w sytuacji zagrożenia życia, wypadku, czy katastrofy oraz nabyć praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w trakcie zajścia prawdziwego zdarzenia. Realizacja tego projektu umożliwia kształcenie wśród dzieci bezpiecznych zachowań, opanowania  oraz skutecznego działania w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach.

Cele projektu „Mały ratownik”:

 • zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy i numerami telefonów służb ratowniczych w Polsce,
 • zapoznanie ze sposobami zapobiegania wypadkom,
 • kształtowanie u dzieci zachowań bezpiecznych na drodze, w czasie zabaw i gier,
 • poznanie podstawowych pojęć w zakresie ratownictwa,
 • zdobycie kompetencji niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy,
 • zdobycie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb ratowniczych,
 • kształtowanie prawidłowych reakcji i relacji wobec osób poszkodowanych,
 • wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu,
 • kształtowanie gotowości niesienia pomocy poszkodowanym,
 • kształtowanie poczucia troski o zdrowie własne i innych.

Realizacja projektu edukacyjnego „Mały ratownik”

Projekt edukacyjny z elementów ratownictwa realizowany będzie  w roku szkolnym 2020/2021 w klasach wczesnoszkoplnych elbląskich szkołach podstawowych w wymiarze: 1 godzina prezentacji oraz 3 godzin ćwiczeń praktycznych (łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację projektu – 70 godzin). Program realizowany będzie przez panią Angelikę Romanik, nauczycielkę edukacji dla bezpieczeństwa z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego. Przewidywana liczba beneficjentów projektu to ok. 500 uczniów w wieku 7-10 lat. W realizacji projektu nauczycielką będą wspierać uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego z Szkolnego Koła Pierwszej Pomocy.

Każda klasa realizująca projekt otrzyma apteczkę.pierwszej pomocy, a najbardziej zaangażowani uczniowie drobne upominki (opaski i breloki odblaskowe, mini zestwy pierwszej pomocy)

Treści realizowane w ramach projektu „Mały ratownik”

W zakresie bezpieczeństwa uczeń:

 • pamięta o swoim bezpieczeństwie, gdyż wie, że nie będzie mógł pomóc, jeśli sam nie będzie bezpieczny,
 • pamięta o zapewnieniu bezpieczeństwa osobie poszkodowanej,
 • potrafi wskazać przedmioty mogące stanowić zagrożenie.

W zakresie sprawdzania przytomności uczeń:

 • umieć zdefiniować pojęcia: osoba przytomna, osoba nieprzytomna,
 • wie jak sprawdzić stan przytomności osoby poszkodowanej,
 • czyni próby nawiązania kontaktu werbalnego z poszkodowanym.

W zakresie wzywania pomocy uczeń:

 • zna numery alarmowe,
 • potrafi prawidłowo przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem pogotowia,
 • wie, jak ważne jest wezwanie szybkiej pomocy,
 • wie, jak szybko wezwać pomoc, gdy nie ma telefonu komórkowego.

W zakresie sprawdzania oddechu uczeń:

 • wie jak ocenić, czy u poszkodowanego jest zachowany oddech i jak to sprawdzić,
 • zna zasadę słyszę – czuję – widzę.

W zakresie układania w pozycji bocznej uczeń:

 • potrafi ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej,
 • wie, kiedy stosuje się taką pozycję,
 • wie, że należy kontrolować oddech poszkodowanego znajdującego się w pozycji bocznej,
 • wie, że należy okryć poszkodowanego, jeśli jest taka możliwość.