logo I LO

„Elbląska Szkoła Eksperymentu”

projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

UWAGA! REKRUTACJA NOWYCH UCZESTNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/22!

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z zawartością załącznika “rekrutacja ESE 2021-22”.

Rekrutacja uczestników projektu

„Elbląska Szkoła Eksperymentu”

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego
(data publikacji 31.01.2021)

I Liceum Ogólnokształcące jako Jednostka Realizująca Projekt „Elbląska Szkoła Eksperymentu” rozpoczyna z dniem 1 lutego 2021 r. rekrutację uczestników projektu:

 • 72 uczniów klas I i II na zajęcia dodatkowe prowadzone w okresie II semestru roku szkolnego 2020/2021,
 • 9 nauczycieli na szkolenie podnoszące kompetencje w zakresie nauczania metodą eksperymentu,
 • 8 rodziców/opiekunów uczniów, którym będzie udzielone  wsparcie w zakresie właściwego wspierania edukacji i rozwoju swoich dzieci.

Zgodnie z regulaminem rekrutacja będzie prowadzona w terminach:

 • dla uczniów od  01.02.2021 r.  do  26.02.2021 r. 
 • dla nauczycieli od  01.02.2021 r.  do  19.02.2021 r. 
 • dla rodziców/ opiekunów od  01.02.2021 r.  do  26.02.2021 r. 

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie w terminie rekrutacji Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 4 do regulaminu rekrutacji) i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

Regulamin i harmonogram rekrutacji znajdują się w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej www.1lo.elblag.pl   (zakładka projektu Elbląska Szkoła Eksperymentu).

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Tytuł projektu: Elbląska Szkoła Eksperymentu

Wartość projektu: 4 292 173,81 zł

Dofinansowanie: 4 036 573,81 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 648 347,73 zł

Opis ścieżek wsparcia dla Uczestników Projektu 
(data publikacji 31.01.2021)

(Dotyczy II semestru roku szkolnego 2020/2021)

 1. I.   Wsparcie dla uczniów
 1. Przewidywane są trzy formy wsparcia dla uczniów w postaci zajęć dodatkowych:

1)    zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

2)    zajęcia rozwijające uzdolnienia,

3)    kółka zainteresowań.

Wszystkie formy mogą być prowadzone w modułach: matematyka, geografia, chemia, biologia, fizyka.

 1. Warunki realizacji zajęć dla uczniów:

1)    grupa zajęciowa będzie składała się z 8 uczniów,

2)    średnia tygodniowa ilość zajęć dla uczniów będzie wynosiła 2,5 godz. dydaktyczne,

3)    dla każdej grupy zajęciowej przewidywane jest przeprowadzenie do 40 godz. dydaktycznych  zajęć dodatkowych, które będą realizowane od marca 2021 r. do czerwca 2021 r.

 1. Uczniowie będą mieli możliwość zdiagnozowania pod kątem predyspozycji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, tj.: odbędą indywidualne spotkania ze specjalistą (śr. 4h na ucznia), które wpisują się w obszar pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Spotkania będą polegały na udzielaniu wsparcia uczniom w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom.
 1. II.   Szkolenie dla nauczycieli

Wsparcie dla nauczycieli będzie realizowane poprzez przeprowadzenie szkolenia “Doskonalenie umiejętności nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijanie umiejętności myślenia matematycznego i naukowego”.

Dzięki szkoleniu nauczyciele uzyskają umiejętności i kompetencje niezbędne do nauczania metodą eksperymentu na zajęciach wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego w tym zajęciach wyrównawczych oraz zajęciach rozwijających uzdolnienia uczniów. Przeszkolenie doskonalące umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego stosowania aktywizujących metod pracy z uczniem, opartych na metodach analitycznych i badawczych, na eksperymencie, doświadczeniu, obserwacji ujętych w podstawie programowej z biologii, chemii, fizyki i geografii oraz matematyki zgodnie z zasadami metody naukowej i zachowaniem jej procedury.

Zajęcia szkoleniowe prowadzone będą w 3 grupach:

Grupa I Matematyczna,

Grupa II Fizyczno-Chemiczna,

Grupa III Biologiczno-Geograficzna.

Grupy będą liczyły średnio po 10 nauczycieli. Każda grupa objęta będzie 48-godzinnym szkoleniem podzielonym na 6 dni szkoleniowych (średnio po 8 godzin dydaktycznych).

Szkolenie będzie podzielone na moduły:

a)    budowanie zespołu (integracja grupy) — 6 h,

b)    podstawy teoretyczne, w tym dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), a także korzystania z e- podręczników i innych zasobów znajdujących się na m.in. na stronach internetowych www.ore.edu.pl, www.scholaris.pl – 8 h,

c)    część praktyczna, przeprowadzona z użyciem sprzętu dostępnego i zakupionego do pracowni szkolnych i pracowni międzyszkolnej – Elbląskiego Centrum Eksperymentu (ECE) -30 h,

d)    ewaluacja i rezultaty szkolenia – 4 h.

Ukończenie szkolenia będzie potwierdzone wystawionym zaświadczeniem.

 1. III.    Wsparcie dla rodziców

Wsparcie będzie udzielane poprzez potkania indywidualne dla rodziców, które będą miały charakter pomocy w zakresie właściwego wspierania edukacji i rozwoju swoich dzieci (śr. 2h na rodzica). Zajęcia będą odbywały się w tygodniu po lekcjach, głównie w pracowniach szkolnych, w zależności od harmonogramu działalności szkoły.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. ” ELBLĄSKA SZKOŁA EKSPERYMENTU” 2020 r. – do pobrania w załączniku na dole strony 
(data edycji 04.12.2020)

PROJEKT: RPWM.02.02.02-28-0002/18 „ELBLĄSKA SZKOŁA EKSPERYMENTU”

KOMUNIKAT

W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „Elbląska Szkoła Eksperymentu”, na postawie pisma Prezydenta Gminy Miasto Elbląg, nr EOD 46 537  z dnia 2 października 2020 r. unieważnione zostają wyniki rekrutacji osób deklarujących udział w projekcie (uczniów, nauczycieli, rodziców uczniów) ustalone na podstawie procesu rekrutacji przeprowadzonej od 4 do 29  listopada 2019 r.

W okresie IV kwartału 2020 r. zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca do projektu, w ramach której prowadzony będzie nabór:

 • nauczycieli chętnych do udziału w szkoleniu  “Doskonalenie umiejętności nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijanie umiejętności myślenia matematycznego i naukowego”,
 • uczniów chętnych do udziału w zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań,
 • rodziców uczniów biorących udział w projekcie.

Informacja o terminie rozpoczęcia rekrutacji uzupełniającej wraz z regulaminem będzie dostępna na stronie internetowej szkoły oraz w ogłoszeniach dziennika elektronicznego LIBRUS.

Gmina Miasto Elbląg realizuje w ramach Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020 projekt RPWM.02.02.02-28-0002/1 pn. Elbląska Szkoła Eksperymentu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Projekt wdrożony zostanie w czterech elbląskich liceach ogólnokształcących:

 • I Liceum Ogólnokształcącym  im. Juliusza Słowackiego przy ul. Pocztowej 2,
 • II Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka przy ul. Królewieckiej 42,
 • III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Elblągu przy  ul. Browarna 1,
 • IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu przy ul. Sienkiewicza 4.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów z czterech elbląskich liceów ogólnokształcących poprzez tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych nauczycieli, wychowawczych rodziców/opiekunów oraz organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów.

Wsparciem objęci zostaną uczniowie, ich rodzice/opiekunowie oraz nauczyciele czterech elbląskich liceów ogólnokształcących spośród których zrekrutowanych do projektu zostanie 600 uczniów (klas I i II), 30 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii) oraz 60 rodziców/opiekunów uczniów. Będą oni uczestnikami projektu realizowanego w okresie 1.09.2019 – 31.08.2022 r.

Efekty realizacji projektu:

 • utworzenie pracowni międzyszkolnej oraz wyposażenie szkolnych pracowni w pomoce i sprzęt niezbędny do nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) oraz matematyki,
 • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) oraz matematyki,
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki poprzez prowadzenie zajęć metodą eksperymentu.

W wyniku realizacji projektu uczniowie rozwiną swoje umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych. Nauczyciele zostaną przygotowani do pracy metodą eksperymentu oraz do wspierania rozwijania kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów. Rodzice podniosą swoje kompetencje wychowawcze poprzez kształtowanie technik osiągania celów wychowawczych w zakresie wspierania rozwoju swoich dzieci. Ponadto zostanie doposażona baza dydaktyczna do prowadzenia zajęć opartych na metodzie eksperymentu.

Tytuł projektu: Elbląska Szkoła Eksperymentu

Wartość projektu: 4 292 173,81 zł
Dofinansowanie: 4 036 573,81 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 648 347,73 zł
Okres realizacji projektu: 1.09.2019 r. – 31.08.2022 r.

Rekrutacja uczestników projektu

„Elbląska Szkoła Eksperymentu”

 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

I Liceum Ogólnokształcące jako Jednostka Realizująca Projekt „Elbląska Szkoła Eksperymentu” rozpoczyna rekrutację uczestników projektu:

 • 180 uczniów klas I i II,
 • 9 nauczycieli,
 • 18 rodziców/opiekunów uczniów.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji:

1)    rekrutacja będzie prowadzona w terminach:

 • dla uczniów: 4.11.2019 r. – 15.11.2019 r.
 • dla nauczycieli: 4.11.2019 r. – 15.11.2019 r.
 • dla rodziców/opiekunów: 4.11.2019 r. – 15.11.2019 r.

2)  warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie w terminie rekrutacji Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 6 do regulaminu rekrutacji) i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

Regulamin rekrutacji znajduje się w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej www.1lo.elblag.pl  (zakładka projektu Elbląska Szkoła Eksperymentu).

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Tytuł projektu: Elbląska Szkoła Eksperymentu

Wartość projektu: 4 292 173,81 zł
Dofinansowanie: 4 036 573,81 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 648 347,73 zł