logo I LO

Klauzula obowiązku informacyjnego – ogólna

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: dyrektor I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, ul. Pocztowa 2,  82-300 Elbląg tel: 556258900, e-mail 1lo@elblag.eu
 • Administrator powołał Inspektora oraz Zastępcę Ochrony Danych:
 • Inspektor Ochrony Danych – Artur Gronek
 • Tel.: 55 625 68 08

e-mail: iod@ecuw.elblag.eu

 • Z-ca IOD – Maria Drezner 
 • Tel.: 55 625 68 00

e-mail: maria.drezner@ecuw.elblag.eu

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) w tym, w celu realizacji zadań ustawowych oraz określonych
  w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148);
 • Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez czas określony w tych przepisach;
 • Podanie danych jest:
 • obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,
 • dobrowolne, w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
 • Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz tym, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych;
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO).